วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

จับผิด FW เมลล์ ความโหดร้าย ในอินโตนีเซียที่มีกับคนจีน ( คนขวัญอ่อน อย่าเสี่ยงดู)

จับผิด FW เมลล์ ความโหดร้าย ในอินโตนีเซียที่มีกับคนจีน ( คนขวัญอ่อน อย่าเสี่ยงดู)

บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
ฉันชื่อ วิเวียน อายุ 18
ครอบครัวเราอาศัยอยู่ในเมืองที่คิดว่าปลอดภัย
วัน ที่ 14 พ.ค. 1998 9,15 น
มีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งได้บุกเข้ามายังตึกที่เรา อาศัยอยู่
พร้อมตะโกนว่า "เราจะฆ่าคนจีนทิ้ง"
เราอาศัยอยู่ชั้น 7 พวกเราและเพื่อนบ้านได้หนีขึ้นไปชั้น 15
หลบซ่อนตามกำแพง
พวกเราได้ ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงและเด็ก
ฉันได้ยินเสียงคนอายุ ประมาณ10 ขวบร้องว่า
"แม่ แม่จ่า ช่วยด้วย หนูเจ็บ... "
ตอนนั้นฉัน ยังไม่รู้ว่าเด็กนั้นถูกข่มขื่น
ผ่านไปครึ่งชั่วโมง เสียงร้องได้เงียบไป
พวก เราจึงได้พากันเดินลงไป
สิ่งที่เราเห็นคือ ร่างของหญิงสาวและเด็กเล็กมากมายนอนล้มอยู่กับพื้น
พระเจ้าเกิดอะไรขึ้น

น้อง สาวฉัน เฟนนี่ หวาดกลัวกรีดร้องกับภาพที่เห็นอย่างบ้าคลั่ง
กอดพ่อไว้ แน่น พวกเรากลัวและร้องไห้
ค่อย ๆ เดินลงไปถึงชั้น 10
สิ่งที่เราเห็น คือ.....ชายหนุ่มกำลังรุมข่มขืนหญิงอายุ 20กว่า

พวกเรารู้ว่า อันตรายกำลังเข้ามา... จึงพากันหนีแต่
เฟนนี่ถูกพวกมันจับตัวไว้ พวกมันมีกันประมาณ 60 กว่าคนได้
ฉัน พ่อแม่ น้องชาย น้าชายน้าสะใภ้ถูกพวกมันจับตัว
เฟนนี่ ถูกพวกมันลากไปที่โซฟา
ฉัน ตะโกนอ้อนวอนให้ปล่อยน้อง แต่โดนมันตบ
พ่อถูกพวกมันใช้ไม้ตีจนสลบ
แม่ สลบไปตั้งแต่น้องโดนลากตัวไป
น้าชายได้ต่อรองเงินกับพวกมัน
แต่ไร้ ประโยชน์ เฟนนี่ ถูกพวกมัน 5 คนข่มขืนต่อหน้าพวกเรา
ก่อนข่มขืน พวกมันตะโกนว่า AllAhuAkbAr,,,

พวกมันประมาณ 9 คนลากฉันและน้าสะใภ้ออกมา
หลังจากนั้นฉันไม่รู้สึกตัวอีกเลย มารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนเย็น
เห็น พ่อกอดแม่และน้องชายไว้
ส่วนน้าสะใภ้ ร้องไห้กอดร่างไร้สติของน้าชายไว้

หลังจากนั้นวันที่ 2 ฉันได้ถูกส่งไปโรงพยาบาล Pluit
ผ่านไป 1 อาทิตย์ฉันจึงรู้ว่าเฟนนี่ น้องสาวฉันตายแล้ว
เพราะเฟนนี่ดันขัดขืนจึงถูกพวกมันใช้มีดแทงที่ท้อง
พวก เราทุกคนเหมือนฝันร้าย
และหวังให้ตื่นจากฝันร้ายนี่ซะที
มันเป็นความ เจ็บแค้นที่ทิ่มแทงใจพวกเราตลอดเวลา
ทุกท่านช่วยส่งเมล์นี้ต่อ ๆ ไป

เพื่อ ให้ทุกคนได้รู้ว่า ชาวอินโดนีเซียได้ทำร้ายพวกเราชาวจีนอินโด
ซึ่งเป็น ประชากรประเทศเดียวกัน
ชาวจีนอินโดถูกคนอินโดข่มขืน ทารุณ ฆ่า
บ้าน และร้านค้าถูกปล้นและเผา
บางคนที่ข่มขืนยังถูกเผาทั้งเป็น
เรื่อง ร้ายๆ นี้กลับไม่ไดั้รับการตรวจสอบช่วยเหลืออย่างแท้จริง
และ ยังไม่มีหน่วยงานใดออกมารับผิดชอบ
กับเหตุการณืที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง

ฉัน จึงขอความกรุณาทุกท่านช่วยส่งเรื่องราวเลวร้ายนี้
ให้ชาวโลกรับรู้ พวกเราก็ต้องการความเป็นธรรม
ไม่ต้องการมีชิตอย่างหวาดกลัวและผวาอย่าง นี้ต่อไป


ด้านล่างคือ ภาษาจีน และภาพประกอบหัวเรื่อง

物 質或物品的詳細描述。

我的名字是維維安,18歲。
我們生活在一個家庭中有人相信安全。
5月14日1998年9,15。
有 多少人涉水到我們生活的建設。
隨著指出。 “我們將殺死人離開中國。”
我們生活的7層我們和鄰居都逃到了前15名。
隱藏在牆上。
我 們聽到呼聲的幫助婦女和兒童。
我聽到有人說,年齡大約 10歲。
“美美寫幫助老鼠痛苦...".
當時我也知道,兒童被討厭的欺 負。
超過半小時。留言平靜。
因此,我們又走了。
我們看到的是什麼。草案的許多年輕婦女和兒童睡在地上。
主,會發生什麼。

我 的妹妹是害怕影響尖叫看到一個瘋狂的圖片。
他們的父親擁抱緊。我們的恐懼和哭泣。
慢慢地移動到新層 10。
我們看到的是,年輕男 性溫暖 .....強姦 20歲以上的女性。

我們知道這種危險是...但需要另一個逃跑。
皮爾斯是一個釘子到他們。他們每年約有 60多人。
我的父母,叔叔阿姨哥哥被他們捉住。
此接口是將它們拖到沙發。
我弟弟讓出召喚,但是面對它,一記耳光。
父親 是蝙蝠,他們昏厥。
無意識姐妹從母親的身體拖打。
叔叔來同他們談判付款。
但是,這是一個無用的接口,5人強姦他們在我們面前。
強 姦出來之前,。 AllAhuAkbAr,,,。

9人拖他們對我的姑媽去。
之後說,我看不到一個。察覺再次在傍晚。
看到 護士的母親和父親是兄弟。
在叔叔阿姨含淚擁抱草案沒有意識了。

2天之後,我被送往醫院 Pluit。
一周前,所以我知道 弗雷德因為在此。我姐姐已經死了。
弗雷德是一個反叛力量,因為這是他們用刀刺傷腹部。
我們都像一場噩夢。
並希望從夢魘中醒來ซะ 噸。
具有諷刺意味的,它是明智的是,我們在任何時候。
所有您發送電子郵件這種方式。

每個人都知道。我們可以反對印尼印 支。
這在相同的人口。
印度支那人死亡印度不人道強姦。
住宅和商店被搶劫和燒毀。
有些人被強姦的股份。
這回是不是 個別達格監察真正幫助。
任何單位和任何責任。
由於事件發生ณื嚴重。

因此,我要求大家你發送這個可怕的故事。
世 界實現。我們要討回公道。
捷不想要一個不堪震驚今年及未來。


และมีภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่ 3 พร้อมรูปประกอบถัดมา

Substance or article a detailed description.

My name is Vivian, age 18.
We live in a family that believes in safety.
On 14 May 1998 a 9,15.
The number of people wade into the building we live.
With out that. "We will kill people left China".
We live layer 7 of us and the neighbors have fled to the top 15.
Hiding the wall.
We hear the cry of help from women and children.
I hear people say that age about 10 years old.
"Mae Mae write help with mice suffering ...".
At that time I also know that children are being nasty bully.
Over half hours. Shout to be quiet.
We therefore take another walk down.
What we see is. Draft of young women and many children were sleeping on the floor fell.
Lord, what happens.

My sister is a fear effects scream to see a crazy picture.
Father hug them tight. We fear and weep.
Gradually move into the new layer 10.
What we see is that young men are warm ..... rape women over age 20.

We know that danger is to ... But it takes another escape.
Pierce has been a nail into them. They are each about 60 more people.
My parents, brother uncle aunt were they nab.
This interface is a drag them to the sofa.
My brother let out to conjure, but face it, slap.
Father was the bat and they swoon.
Unconscious sister from mother to drag the body to hit.
Uncle to negotiate payment with them.
But this is a useless interface 5 people raped them in front of us.
Rape them out before that. AllAhuAkbAr,,,.

9 people drag them about my aunt and forth.
After that, I do not perceive another. To perceive it again in the evening.
See a nurse mother and father are brother.
The tearful hug aunt uncle draft without consciousness of it.

2 days later I was sent to hospital Pluit.
1 week ago so I knew Fred as here. My sister was dead.
Fred is a rebel force because it is they use knives to stab the stomach.
We all like a nightmare.
And hope to wake from this nightmare ซะ T..
Ironically, it is smart to be us at any time.
All you send mail this way.

Everyone has to know. We can fight against Indonesian Indo-Chinese.
Which is in the same population.
Indo-Chinese people have been killed Indo inhuman rape.
Homes and shops were robbed and burnt.
Some have been raped at stake.
This return is not about individual Adag monitored truly help.
And no units from any responsibility.
With events that occurred ณื seriously.

I therefore ask everyone you send this terrible story.
The world to realize. We want justice.
Chit not want a dreadfully shocked at this and the next.


จากใจเจ้าของกระทู้

ตอนแรกที่ได้ดูเมลล์ นี้จากเพื่อน ด้วยหัวใจที่เป็นกลาง และด้วยความที่ไม่รู้ข้อมูลเท็จจริง
เลย มองออกมาก่อนว่า อาจจะเป็นการใส่ร้ายป้ายสี เพราะจากที่ดูรายละเอียดของรูปภาพแล้ว
อาจบอกได้ว่า เป็นการตัดต่อภาพ และ มีหลายจุดที่น่าสงสัยว่า มันจงใจเกินไป
และยังมีอีกบางส่วนที่จะได้ นำมาโพสต่อๆ ในคคห ต่อๆไป
ซึ่งขอเอาอาชีพ คอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นหลักประกันว่า ดิฉันมองจากรายละเีอียดของภาพถ่ายเท่านั้น
ดิฉันยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม ที่มากกว่าเมลล์ฉบับนี้ จึงขอเชื่อครึ่ง ไม่เชื่อครึ่ง
พร้อมกับใช้ วิจารณญาณ และประสบการณ์ในการทำงานกับภาพถ่าย มาวิเคราะห์เมลล์ฉบับนี้ค่ะ

ภาพนี้ให้น้ำหนักการแต่งรูปได้มากขึ้น เพราะหน้าเด็กที่อยู่ด้านขวามือ
ตรงขอบๆ ดูไม่เนียน เหมือนตัดมาแปะ และหน้าคนตายก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น
(เคยเห็น)


http://www.pantip.com/cafe/wahkor/topic/X8858766/X8858766.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

อารายเหรอ