วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2553

มูลนิธิ กระจกเงา

มูลนิธิกระจกเงา


มูลนิธิกระจกเงา คือ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมหลายๆด้าน ได้แก่ งานด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาอาสาสมัครและการแบ่งปันทรัพยากร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และการดำรงชีวิต โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งบนสังคมออนไลน์(internet) สังคมเมืองและสังคมชนบท
เราทำหน้าที่เป็นกระจกเงา ที่สะท้อนเรื่องราวความเป็นจริงของสังคมและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผล กระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้วยวิธีคิด คือ การสร้างคนและสร้างนวัตกรรมสร้างการ อันจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงสังคม
ดังวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ


http://www.mirror.or.th/autopagev4/picture/qlBzupWWed42939.jpg

สร้าง คน (นักกิจกรรม)

สร้าง นวัตกรรม

สร้าง การเปลี่ยนแปลงสังคม


สร้าง คนอย่างไร
เราจึงสร้างนักกิจกรรมด้วยกระบวนการ อาสาสมัคร เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมต่อกิจกรรมทางสังคม เนื่องจาก ปัญหาสังคมในปัจจุบันมีความซับซ้อนและมี ปริมาณมากมายเกินกว่าคนเล็ก ๆ เพียงไม่กี่คนจะแบกรับไว้ได้ และปัญหาสังคมไม่มีทางหมดไป หากผู้คนส่วนใหญ่ไม่ร่วมกันรับรู้และแก้ไข การสร้าง คนจึงเป็นต้นทางของการ แก้ปัญหาสังคม


สร้างนวัตกรรมเพื่ออะไร
นวัตกรรม เป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การเส้นทางใหม่ของสังคม เราจึงสร้างนวัตกรรม เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาสังคมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมที่สอดคล้องไปกับ ปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน

แล้วจะ สร้าง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างไร
เมื่อได้สร้างนักกิจกรรม นวัตกรรมทางสังคมขึ้นแล้ว การเปลี่ยนแปลงสังคมซึ่งเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการทำงานก็จะเริ่มขึ้น นักกิจกรรมที่ได้รับการปรับจูนความคิดที่มุ่งมั่นในการแกปัญหาสังคมร่วมกัน ก็จะเป็นฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยนวัตกรรมที่หมุนวงล้อของสังคมสู่การ พัฒนาต่อไปเราจึงให้ความสำคัญกับการ รณรงค์และลงมือ จัดการปัญหาต่างๆ ซึ่งแต่ละปรากฏการณ์ที่เกิดปัญหาย่อมส่งผลกระทบของต่อเนื่องกัน เราจึงมองปัญหาแบบองค์รวม เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆไปควบคู่กัน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือของการเข้าถึงและเผยแพร่แนวคิดในการ ดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาสังคม

ปัจจุบันเรามีพื้นที่ปฏิบัติ งาน คือ มูลนิธิกระจกเงาสำนักงานเชียงรายและสำนักงานกรุงเทพ
ซึ่ง มีก้าว ย่างที่เติบโตแต่ละขั้นจวบจนถึงวันนี้ที่เริ่มจาก


http://www.mirror.or.th/autopagev4/picture/PnaudcNThu102437.jpg

กิจกรรม ในช่วง เริ่มต้น (2534-2540)
จะ เป็นกิจกรรมด้านการละครเพื่อ สังคมและการจัดกิจกรรม ค่ายเด็กและเยาวชน โดยดำเนินกิจกรรมไปตามโรงเรียน ชุมชน ทั่วประเทศในแต่ละปีจะมีการแสดงระหว่าง 100-150 รอบ และกิจกรรมค่าย 10-30 กิจกรรมการ ก่อตั้ง (2534)
เริ่ม ต้นจาก คนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งจำนวน 5 คน ในปลายปี 2534 ซึ่งประกอบด้วยนักกิจกรรมในรั้วและ นอกรั้วมหาวิทยาลัย ได้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมทางการเมืองหลังช่วงการทำรัฐ ประหารของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(รสช) โดยในขณะนั้นใช้ชื่อกลุ่มว่า "กลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา และได้ขอเข้าอยู่เป็นโครงการภายใต้มูลนิธิโกมลคีมทองในปี 2535
แนว คิดในการใช้ไอซี ทีเพื่อการพัฒนา (2538)
ใน ช่วงนั้น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือPC และModem ได้เริ่มแพร่หลายในหมู่ ประชาชน ทำให้ระบบข้อมูลและการสื่อสารเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ช่วงเวลาดังกล่าวทางกลุ่มฯ ได้ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนจำนวนหนึ่ง ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาผลกระทบจากเทคโนโลยีITใน สังคมไทย และนี่คือช่วงเวลาสำคัญที่ทำให้เราได้เริ่มต้นศึกษาและพัฒนางานด้านICTโดย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนไทยรายแลกที่ได้จัดทำเวบไซท์ขึ้น ในชื่อwww.thebangkok.com และ ได้พยายามส่งเสริมการใช้ ICTใน งานพัฒนาสังคม
http://www.mirror.or.th/autopagev4/picture/n14aVjXWed43010.jpg

เคลื่อน ย้ายสู่เชียงราย (2541)
ทีม เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร จำนวน11 คน จาก 20 คน ได้ตัดสินใจเปลี่ยนวิถีการทำงาน โดยได้ทำการปิดสำนักงานที่กรุงเทพ และเคลื่อนย้ายองค์กรลงในพื้นที่เชียงราย โดยเลือกพื้นที่ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย เป็น "ห้องปฏิบัติการทางสังคม" จนก่อให้เกิดโครงการนวตกรรมทางสังคมจำนวนมาก อาทิเช่น

* ศูนย์เด็ก รู้เอง
* โครงการ ค่าย บำบัดยาเสพติดในชุมชน
* โครงการ เด็กดอย สัญชาติไทย
* โครงการ ร้านค้า Online
* โครงการ สถานี โทรทัศน์หมู่บ้าน หรือ บ้านนอกทีวี
* โครงการ ท่อง เที่ยวชนเผ่า
* โครงการ พิพิธภัณฑ์ ชนเผ่า
* โครงการ ครูบ้าน นอก
* โครงการ นัก ศึกษาบ้าฝึกงานโดย ได้เปลี่ยนชื่อเวบ ไซด์จากwww.thebangkok.com เป็น www.bannok.com (บ้านนอก.คอม)
เปิด สำนักงานที่ กทม อีกครั้ง (2546)
ภาย หลังการทำงานในห้องปฏิบัติการทาง สังคมที่ จังหวัด เชียงราย เราเข้าใจถึงการเชื่อมโยงระหว่างปัญหาเมืองกับชนบท และ ความสำคัญของการขับเคลือนในเชิงนโยบายที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี พื้นที่การผลักดันอยู่ในส่วนกลาง รวมถึงการขยายความคิดการทำงานของกลุ่มฯ จากพื้นที่เล็ก ๆ ในตำบลแม่ยาว ให้กระจกเงาการทำงานออกสู่ภายนอกพื้นที่มากขึ้น โดยเฉพาะงานส่งเสริมอาสาสมัคร

http://mirror.or.th/autopagev4/spaw2/uploads/images/siam.jpg
โดย โครงการในช่วงแรก ได้แก่

* โครงการส่งเสริมไอซีทีเพือการพัฒนา
* โครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย
* โครงการ TV4KIDS

ซึ่ง ปัจจุบัน โครงการในสำนักงานกรุงเทพได้ ขยายเป็นหลายแขนง ประกอบด้วย โครงการใหม่ๆ ได้แก่

* โครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
* โครงการ อ่านสร้างชาติ
* โครงการ กองทุนเสื้อผ้าเพื่อการแบ่งปัน
* โครงการ ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
* โครงการ จัดการภัยพิบัติภาคประชาชน
* โครงการ โรงพยาบาลมีสุข
* โครงการ ไอซีทีเพื่อการพัฒนา
* โครงการ NGOs FILM
* โครงการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ ค้ามนุษย์
* โครงการ IT WATCH
* โครงการ ศึกษาปัญหาโรคสมองเสื่อมใน ประเทศไทย
* โครงการ รณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน

นอกจากสำนักงานกรุงเทพและเชียงราย ที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบันแล้ว มูลนิธิกระจกเงายังมีการดำเนินงานที่ได้เสร็จสิ้นภารกิจในการฟื้นฟูและพัฒนา ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งภาพกิจกรรมและความทรงจำดีๆทั้งหมด ยังคงไม่เจือจาง ทั้งสามศูนย์ ในสามพื้นที่ ที่อยู่ในความทรงจำของเรา ประกอบด้วย

http://www.mirror.or.th/autopagev4/spaw2/uploads/images/tu.jpg

ศูนย์ อาสาสาสมัครสึนามิ (เริ่มดำเนินงานปี2547 - เสร็จสิ้นในปี 2550)
หลัง จากที่คลื่นยักษ์สึนามิเข้าถล่ม พื้นที่ชายฝั่งอันดามัน ในวันที่26 ธค 47 สมาชิกของมูลนิธิกระจกเงาและอาสาสมัครจำนวน23 คน ได้เดินทางไปช่วยปฏิบัติการในพื้นที่ จ.พังงา โดยเริ่มแรกตั้งใจที่จะลงไปเป็นอาสาสมัครระยะสั้นประมาณ1 สัปดาห์ แต่เมื่อพบว่าสถานการณ์ในพื้นที่รุนแรงกว่าที่คิดและต้องใช้ระยะในการฟื้นฟู เป็นเวลานาน จึงได้จัดตั้งศูนย์อาสาสมัครสึนามิ เพื่อทำการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในระยะยาว โดยในช่วง 3 ปีแรก ได้มีอาสาสมัครทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมกว่า5 พัน คน ซึ่งปัจจุบันศูนย์อาสาสมัครสึนามิยังคงดำเนินโครงการอยู่ในพื้นที่เขาหลัก

ศูนย์อาสา สมัครลับแล (เริ่มดำเนินงานปี 2549 -เสร็จสิ้นในปี 2550)
จาก เหตุการณ์ น้ำท่วมโคลนถล่ม ในเขตภาคเหนือตอนบน เมื่อวันที่ 22-23พฤษภาคม 49 ทำให้มี ผุ้เสียชีวิต บาดเจ็บและเกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินของชาวบ้านอย่างกว้าง ขวาง เหตุภัยพิบัติครั้งนั้นถือว่าเป็นภัยพิบัติขนาดใหญ่ถัดจากเหตุการณ์สึนามิ ทางมูลนิธิกระจกเงา ได้รวบรวมอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่สำนักงานกรุงเทพ เชียงราย และพังงา ที่มีประสบการณ์อาสาสมัครและจัดการ ภัยพิบัติเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยภาระกิจหลักคือ การขุดโคลนและเคลื่อนย้ายซากต้นไม้ที่ถมบ้านชาวบ้านออกมา รวมถึงการทำกิจกรรมเด็กในบ้านพักชั่วคราวของผู้ประสบภัย และได้ปิดศูนย์อาสาสมัครลับแล เมือดำเนินการช่วยเหลือได้ 9 เดือน มีอาสาสมัครกว่า 2 พันคน ที่ร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้ กระทั่งดำเนินงานด้านการฟื้นฟู จิตใจและพัฒนาเยาวชนจนเสร็จสิ้นในปี2550 ที่ผ่านมา
ศูนย์ ระนอง(เริ่มขึ้นในปี2549-เสร็จสิ้นในปี 2550)
เป็น ศูนย์ที่ก่อตั้งสืบเนื่องจากเหตุ การณ์สึนามิที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้หลาย ชีวิตได้รับผลกระทบ ซึ่งรวมไปถึงกลุ่มคนไร้สัญชาติ จากการลงปฏิบติงานในพื้นที่ประสบภัยของมูลนิธิกระจกเงา ทำไให้เราได้พบกับปัญหาที่สำคัญ ในพื้นที่ แถบฝั่งทะเลอันดามัน แม้ว่าจากการปฏิบัติงานพบกว่ามีหลายหน่าวยงานทั้งใน และต่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือในหลายรูปแบบ แต่ "ปัญหา การไม่ได้รับสัญชาติ" ยังคงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือโดย "โครงการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิ และสถานภาพบุคคลของชนกลุ่มน้องผู้ประสบภัยสึนามิ" จึงเกิดขึ้น เพื่อผลักดันให้เกิดความเข้าใจในเรื่อง"ไร้สัญชาติ" ให้กับสังคม พร้อมการทำงานบนความร่วมมือของภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน นโยบายภาครัฐ และภาคท้องถิ่น ให้เข้ามาดูแลเรื่อง "สัญชาติ" อย่างจริงจัง เพื่อให้บุคคล 6จังหวัดภาคใต้ได้รับสัญชาติอย่างถูกต้อง


"มูลนิธิกระจกเงาประกอบด้วย โครงการที่ดำเนินงาน เพื่อแก้ไขและพัฒนาสังคม ด้านสิทธิมนุษยชน การค้ามนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และแบ่งปัน เติมเต็มทรัพยาการทั้งสิ่งของและความรู้สู่ผู้ด้อยโอกาส ดยเปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปมีส่วนร่วมในกระบวนการอาสาสมัคร ทั้งในพื้นที่กรุงเทพและเชียงราย ผ่านกิจกรรมของ โครงการต่างๆ ได้แก่ "

โครงการในสำนักงานกรุงเทพ


โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
เนื่องจากคอมพิวเตอร์เป็นทั้งเครื่องมือในการศึกษาและ ประกอบอาชีพ โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้องจึงสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ด้วยการส่งต่อ คอมพิวเตอร์สภาพดีที่ไม่ใช้แล้วสู่พื้นที่ขาดแคลนที่ต้องการความสนับสนุน


โครงการอ่านสร้างชาติ
เป็นตัวกลางในการแบ่งปันหนังสือมือสอง ด้วยการบริจาค เป็นอาสาสมัครในการจัดการหนังสือ เพื่อเพื่อกระจายโอกาสในการเรียนรู้ และสร้างวัฒนธรรมการอ่านสู่เยาวชนในท้องถิ่นที่ขาดแคลน


โครงการกองทุนเสื้อผ้าเพื่อการ แบ่งปัน
สร้างการมีส่วนร่วมในการ บริจาคเสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่มทุกชนิด เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน ได้มีโอกาสในการเข้าถึงเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ดี และเป็นการลดช่องว่างและปัญหาทางสังคมที่จะติดตามมา


ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้าน การค้ามนุษย์
ศูนย์ข้อมูลคนหาย ดำเนินงานให้คำแนะนำ ประสานงานช่วยเหลือครอบครัวคนหายในการติดตามและช่วยเหลือคนหายให้กลับคืนสู่ ครอบครัวด้วยความปลอดภัย


โครงการจัดการภัยพิบัติภาค ประชาชน
ทำหน้าที่เป็นศูนย์ ประสานข้อมูลในเหตุการณ์ภัยพิบัติกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อลดความสูญเสียจากความล่าช้าในการสื่อสาร ทำให้ภารกิจในการช่วยเหลือและฟื้นฟูนั้นดำเนินไปได้อย่างทันท่วงที


โครงการโรงพยาบาลมีสุข
เพิ่มความสุข ลดความทุกข์ ลดความตึงเครียดล ในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล โดยมี "อาสาสมัครสร้างสุข” มาช่วยดูแลหัวใจของผู้ป่วยด้วยความเป็นมนุย์"


โครงการไอซีทีเพื่อการพัฒนา
ดำเนินงานด้านสารสนเทศ อันเป็นเครื่องมือสื่อสาร ในการพัฒนา สังคม ลดข้อจำกัดระหว่างชนบทกับเมือง ความเสมอภาคสังคม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ สร้างความเป็นธรรมในสังคม


โครงการ NGOs FILM
าที่เป็นแหล่ง ความรู้วิธีการผลิตสื่อเพื่อชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อส่งเสริมให้องค์กรเหล่านั้นมีต้นทุนพื้นฐานในการผลิต และการที่องค์กรเอกชนอิสระหรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรเป็นผู้ผลิตรายการของ สื่อเอง


ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้า มนุษย์
รับแจ้งเหตุและประสานงาน ช่วยเหลือผู้เสียหาย สะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการ ค้ามนุษย์ ผลักดันการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับนโยบาย


ศูนย์เฝ้าระวังภัยเทคโนโลยี (IT WATCH)
เป็นศูนย์กลางด้านข้อมูล เทคโนโลยีสารเทศ ที่เป็นภัยต่อเด็กทำหน้าที่รับแจ้งเหตุเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่ เหมาะสม เพื่อทำการศึกษาข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นให้ปรากฏ


โครงการศึกษาปัญหาโรคสมองเสื่อม ในประเทศไทย
สร้างความเข้าใจ ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในประเทศไทย โดยศึกษากระบวนการจัดการปัญหาผู้ป่วยสมองเสื่อมและสร้างความตื่นตัวต่อสังคม และครอบครัวในการรับมือและแก้ไขปัญหานี้


โครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอ ทาน
รณรงค์ยุติการสร้างบุญ ในธุรกิจบาป โดยเฉพาะธุรกิจขอทานเด็ก โดยสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมในการแจ้งเบาะแส และการร่วมลงค้นหาข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือเด็ก


โครงการในสำนักงานเชียงราย


โครงการนักศึกษาฝึกงาน
โครงการนักศึกษาฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวที่ศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้นำความรู้จากบทเรียนในภาคทฤษฎีนำมาปฏิบัติงานจริงโครงการครูบ้านนอก
เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมกลุ่มคนที่อยู่ในที่ ต่างๆ ของสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท โดยเน้นกลุ่มเด็กๆ ในจังหวัดเชียงรายโครงการพิพิธภัณฑ์ชาวเขา
นำเสนอและถักทอเรื่องราวของชาวเขา เพื่อบอกเล่าวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งสะท้อนถึงกระแสความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตโดยรวม ผ่านงานเขียน งานเพลง และงานวิดีโอโดยเยาวชนชนเผ่าโครงการ ICT เพื่อการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสาร แชร์ข้อมูลสำหรับนำไปประโยชน์ จากการจัดทำ website ให้กับโครงการต่างๆของมูลนิธิกระจกเงาโครงการบ้านนอกทีวี
โครงการสถานีโทรทัศน์ชุมชนนำร่องที่เกิดขึ้นเพื่อการ เรียนรู้และสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนที่จะปฏิรูปการสื่อสารจากคน ชายขอบโครงการส่งเสริมอาชีพ
ส่งเสริมอาชีพด้วยงานหัตกรรมชนเผ่า ให้ได้ใช้ความรู้สามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านงานหัตกรรมต่างๆ ที่เคยทำเพียงเพื่อ ใช้ในครอบครัว เปลี่ยนมาผลิตสินค้าเผื่อจำหน่าย สำหรับเป็นค่าครองชีพโครงการกองทุนเด็กดอย
เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส เพราะ “ เด็กทุกคนมีสิทธิ ที่จะได้รับการศึกษา มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองและเติบโตขึ้นมาอย่างปลอดภัย บนความหลากหลายของวัฒนธรรม ภาษาและการดำรงชีวิต ”โครงการท่องเที่ยวชนเผ่า
สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการ เรื่องการท่องเที่ยวโดยคนในชุมชนเอง กระจายรายได้แก่คนในชุมชน เสริมสร้างเศษฐกิจในชุมชน เพื่อลดการเคลื่อนย้ายแรงงานชาวเขาสู่เมืองโครงการพัฒนาสถานภาพและคุ้มครอง สิทธิเด็กไร้รัฐและเด็กไร้สัญชาติในประเทศไทย
แก้ปัญหาการไร้สัญชาติมิ ทำให้บุคคลหนึ่ง ๆ ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน และดูแล ในฐานะพลเมืองแห่งรัฐ มีศักดิ์ศรี และมีสิทธิในฐานะมนุษยชาติของสังคมโลกโครงการกองทุนเสื้อผ้ามือสอง
การรับบริจาคสิ่ง ของบริจาค เพื่อนำมาหมุนเวียนกลับคืนสู่ชุมชน และกลุ่มคนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ รับของบริจาค เพื่อนำมาหมุนเวียนเป็นเงินกองทุนเพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนโครงการ Right to know
พัฒนาศักยภาพ ของเยาชนในการเป็นผู้นำในการสื่อสาร เรื่องเอดส์และเพศศึกษาโดยการใช้กระบวนการทำสื่อ (สื่อละคร,วิทยุเสียงตามสาย,วีดีโอ,การตั้งกลุ่ม)


คลิปวีดีโอส่วนหนึ่งของมูลนิธิ


น้ำหยดสุดท้าย เมื่อน้ำหมดไป จะเป็นอย่างไร ...
ฝีมือ น้องๆ นศ.ฝึกงานทีม NGOs Film จากบางมดยุติเด็กขอทาน มูลนิธิกระจกเงา


http://www.mirror.or.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

อารายเหรอ