วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552

รวบรวม "คำขวัญวันเด็ก" จากอดีต ถึง ปัจจุบัน

รวบรวม "คำขวัญวันเด็ก" จากอดีต ถึง ปัจจุบัน

หลังจากที่วันเด็กแห่งชาติปี 2552 ที่เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนี้เอง
เด็กๆ ทุกคนต่างรู้กันดีอยู่แล้วว่า.. ในทุกๆ ปีของวันนี้
จะต้องมีขวัญวันเด็กประจำปีเสมอ จากท่านนายยกฯ
และเพื่อนๆ ละคะทราบรึไม่ว่า.. คำขวัญวันเด็กปีนี้คืออะไร.. ? ?
แล้วอีกหลายๆ ปีที่ผ่านมาละ ยังจำกันได้บ้างมั้ย
กับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ที่เริ่มมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2499

หากใครที่ลืมเลือน วันนี้เราจะมาเตือนความทรงจำ เมื่อวันวานในวัยเด็ก
ให้กับเพื่อนๆ เอง กับคำขวัญวันเด็กตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ณ. พ.ศ. 2552

@ พ.ศ.2499 - จอมพล ป.พิบูลสงคราม @
' จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม '

@ พ.ศ.2502 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ @
' ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า '

@ พ.ศ.2503 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ @
' ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด '

@ พ.ศ.2504 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ @
' ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย '

@ พ.ศ.2505 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ @
' ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด '

@ พ.ศ.2506 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ @
' ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด '

@ พ.ศ.2507 @
** ' งดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ อันนี้ไม่ทราบคะ ' **

@ พ.ศ.2508 - จอมพล ถนอม กิตติขจร @
' เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี '

@ พ.ศ.2509 - จอมพล ถนอม กิตติขจร @
' เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี '

@ พ.ศ.2510 - จอมพล ถนอม กิตติขจร @
' อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อย '

@ พ.ศ.2511 - จอมพล ถนอม กิตติขจร @
' ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง '

@ พ.ศ.2512 - จอมพล ถนอม กิตติขจร @
' รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ '

@ พ.ศ.2513 - จอมพล ถนอม กิตติขจร @
' เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส '

@ พ.ศ.2514 - จอมพล ถนอม กิตติขจร @
' ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ '

@ พ.ศ.2515 - จอมพล ถนอม กิตติขจร @
' เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ '

@ พ.ศ.2516 - จอมพล ถนอม กิตติขจร @
' เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ '

@ พ.ศ.2517 - นายสัญญา ธรรมศักดิ์ @
' สามัคคี คือพลัง '

@ พ.ศ. 2518 - นายสัญญา ธรรมศักดิ์ @
' เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี '

@ พ.ศ.2519 - หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช @
' เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัย เสียแต่บัดนี้ '

@ พ.ศ.2520 - นายธานินทร์ กรัยวิเชียร @
' รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย '

@ พ.ศ.2521 - พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ @
' เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ '

@ พ.ศ.2522 - พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ @
' เด็กไทยคือหัวใจของชาติ '

@ พ.ศ.2523 - พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ @
' อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย '

@ พ.ศ.2524 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ @
' เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม '

@ พ.ศ.2525 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ @
' ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย '

@ พ.ศ.2526 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ @
' รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม '

@ พ.ศ.2527 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ @
' รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา '

@ พ.ศ.2528 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ @
' สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม '

@ พ.ศ.2529 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ @
' นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม '

@ พ.ศ.2530 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ @
' นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม '

@ พ.ศ.2531 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ @
' นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม '

@ พ.ศ.2532 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ @
' รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม '

@ พ.ศ.2533 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ @
' รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม '

@ พ.ศ.2534 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ @
' รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา '

@ พ.ศ.2535 - นายอานันท์ ปันยารชุน @
' สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม '

@ พ.ศ.2536 - นายชวน หลีกภัย @
' ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม '

@ พ.ศ.2537 - นายชวน หลีกภัย @
' ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม '

@ พ.ศ.2538 - นายชวน หลีกภัย @
' สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม '

@ พ.ศ.2539 - นายบรรหาร ศิลปอาชา @
# มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด

@ พ.ศ.2540 - พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ @
' รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด '

@ พ.ศ.2541 - นายชวน หลีกภัย ขยัน @
' ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย '

@ พ.ศ.2542 - นายชวน หลีกภัย ขยัน @
' ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย '

@ พ.ศ.2543 - นายชวน หลีกภัย @
' มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย '

@ พ.ศ.2544 - นายชวน หลีกภัย @
' มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย '

@ พ.ศ.2545 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร @
' เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส '

@ พ.ศ.2546 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร @
' เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี '

@ พ.ศ.2547 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร @
' รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน '

@ พ.ศ.2548 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร @
' เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด '

@ พ.ศ.2549 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร @
' อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด '

@ พ.ศ.2550 - พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ @
' มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข '

@ พ.ศ.2551 - พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ @
' สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม '

@ พ.ศ.2552 - อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ @
' ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี '

ประเทศไทยได้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2498 และถือปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2506 แต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม เพราะเป็นช่วงหมดฤดูฝนแล้ว และเป็นวันหยุดราชการอีกด้วย ดังนั้นจึงถือปฏิบัติมาจนถึงวันนี้ โดยได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบจัดงาน (ตามที่ปรากฏในคำนำ ของหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2538) และได้ริเริ่มจัดพิมพ์หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ฉบับแรก เมื่อปี พ.ศ. 2502 (ตามที่ปรากฏในคำนำ ของหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2508)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

อารายเหรอ