วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

เครื่องปลอก เปลือกไข่ต้ม อัตโนมัติ

เครื่องปลอก เปลือกไข่ต้ม อัตโนมัตินศ.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไอเดียเจ๋ง สร้างเครื่องปลอกเปลือกไข่ต้มอัตโนมัติ

ทั้งประหยัดเวลา ประหยัดแรงคนปัญหา การปลอกไข่ไก่ที่ไม่สมบูรณ์ เช่นการปลอกไข่ออกมาแล้วไม่สวยงาม โดยที่มีไข่แดงติดออกมาด้วย หรือผิวของไข่ขาวเป็นรอย การที่จะปลอกเปลือกไข่ให้ได้จำนวนมาก ๆ ต้องอาศัยแรงงานคนจำนวนมาก และใช้เวลานาน จากปัญหาข้างต้น จึงเป็นที่มาของการออกแบบและสร้างเครื่องปลอกเปลือกไข่ไก่ต้มสุขอัตโนมัติ ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

น้องเอ สักวกูณฐ์ สายวงษ์ใย นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล หนึ่งในผู้สร้างเครื่องปลอกเปลือกไข่ไก่ต้มสุขอัตโนมัติ เล่าว่า ในการสร้างเครื่องปลอกเปลือกไข่ไก่อัตโนมัติในครั้งนี้ ได้รับคำแนะนำเป็นอย่างดีจากอาจารย์ ณัฐพล กล้า หาญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเครื่องกล โดยเราได้ทำการศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพของไข่ไก่ สรุปได้ดังนี้ ไข่ไก่มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมรีคล้ายกับไข่ไก่ของสัตว์ชนิดอื่น ๆ ซึ่งจะมีเปลือกห่อหุ้มในส่วนที่มีชีวิตภายใน

นอก จากนี้แล้วไข่ไก่ยังแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ไข่ไก่ขาว ไข่ไก่แดง และเปลือกไข่ไก่ เปลือกไข่ไก่เป็นหินปูนแข็งเรียบติดแน่นอยู่กับเยื่อหุ้มไข่ไก่ชั้นนอก จะแยกเปลือกไข่ไก่ออกจากเยื่อนี้ได้ยาก ความหนาของเปลือกมักจะขึ้นอยู่กับขนาดของไข่ไก่ ไข่ ไก่ใบใหญ่มีเปลือกหนากว่าไข่ไก่ใบเล็ก ทั้งนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ เปลือกไข่ไก่ที่เล็กมีขนาดความหนาเฉลี่ยประมาณ 0.32 - 0.38 มม.

ซึ่ง การศึกษาลักษณะของไข่ไก่นั้น เพื่อนำมาสู่การออกแบบเครื่องปลอกเปลือกไข่ไก่ต้มสุขอัตโนมัติ นอกจากนี้ เรายังศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการสร้างเครื่องปลอกเปลือกไข่ไก่ต้มสุข อัตโนมัติ ถึงในเรื่องของขนาดของเครื่องที่เหมาะสมกับการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพมาก ที่สุด แบบของชุดกะเทาะไข่ไก่ ชุดกดไข่ไก่ ชุดปลอกเปลือกไข่ไก่ที่เหมาะสมกับเครื่อง และมีความแข็งแรงทนทาน ศึกษาเฟืองทด จำนวนของเฟืองทด กลไกต่าง ๆ มุมต่าง ๆ ในการปลอกไข่ไก่ ศึกษาขนาดและชนิดของเฟืองขับที่เหมาะสมกับเครื่อง จนได้ชนิดของเฟืองและขนาดของเฟืองที่เหมาะสม
แบบชนิดของโซ่ และเรายังคำนึงถึงวัสดุอุปกรณ์ ในการสร้างที่หาได้ง่ายตามท้องตลาด และราคาไม่แพง เพื่อประหยัดงบประมาณต้นทุนในการผลิต

ด้านน้องต้อม มานะชัย คล้ายมอญ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล อีกหนึ่งในผู้สร้างเครื่องปลอกเปลือกไข่ไก่ต้มสุขอัตโนมัติ เล่า ว่า หลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูลในเบื้องต้นแล้ว เราได้นำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องปลอกเปลือกไข่ไก่ต้มสุข อัตโนมัติ โดยเครื่องที่สร้างขึ้นจะมีหลักการทำงานที่เริ่มต้นที่ชุดกะเทาะเปลือก โดยจะทำการหมุนเพื่อทำการกะเทาะเปลือกของไข่ที่ต้มเกิดการแตกร้าว

แล้ว จึงไหลผ่านไปยังชุดลำเลียงของรางรับไปยังชุดปลอกเปลือกไข่ต้มและชุดกด ซึ่งชุดปลอกและชุดกดนั้นจะทำงานไปพร้อมกันโดยที่ชุดปลอกเปลือกจะหมุนเข้าหา กัน เพื่อให้ผิวสัมผัสของเปลือกไข่ที่แตกร้าวติดกับชุดยางปลอกเปลือกเพื่อให้ดึง เยื่อของเปลือกไข่ออกโดยรับแรงกดและแรงดันในการเคลื่อนที่จากชุดกดไข่จะไหล ออกมายังถาดรองรับที่อยู่ภายนอกที่คอยรองรับไข่ต้มที่ปลอกเปลือกเสร็จแล้ว

ทั้ง นี้การทำงานสามารถปรับระยะของเครื่องปลอกเปลือกไข่ไก่ได้ทั้งเบอร์ 0 , 1 , 2 และ 3 โดยที่ระยะของการบีบจะต้องมีการปรับให้สัมพันธ์กันกับขนาดของไข่ไก่ที่กำหนด

น้องต้อม ยัง เล่าต่ออีกว่า หลังจากที่เราสร้างเครื่องปลอกเปลือกไข่ไก่ต้มสุขอัตโนมัติแล้ว หลังจากนั้นเราได้มีการประเมินคุณภาพของเครื่องจากประชากร 2 กลุ่ม คือ ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและสร้างเครื่องต่าง ๆ และ ผู้ที่ทำการสอนทางด้านเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน สาขาช่างเชื่อมโลหะแผ่น สาขาเครื่องกล และสาขาช่างกลโรงงาน ที่มีความรู้ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และทำการสอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

โดยใช้วิธีการเลือกผู้ประเมินแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้สอนในสาขาเครื่องกล 9 ท่าน ผู้สอนในสาขาไฟฟ้ากำลัง 3 ท่าน ผู้สอนในสาขาช่างกลโรงงาน 5 ท่าน และผู้สอนในสาขาช่างเชื่อม 1 ท่าน รวมผู้ประเมินคุณภาพ ทั้งหมด 18 ท่าน

ลักษณะของแบบประเมินคุณภาพของเครื่องปลอกเปลือกไข่ไก่ต้มสุขอัตโนมัตินี้ เป็นแบบมาตราส่วน (Rating Scale) 5 ระดับ มีความหมายต่าง ๆ ดังนี้ คือ คุณภาพ ดีมาก คุณภาพดี คุณภาพพอใช้ คุณภาพควรปรับปรุง คุณภาพต้องปรับปรุง โดยประเมินคุณภาพของเครื่องโดยการทดลองปลอกเปลือกไข่ไก่ต้มสุข แล้วประเมินคุณภาพในด้านโครงสร้าง ด้านการใช้งาน และด้านผลผลิต โดยผลการวิเคราะห์คุณภาพด้านโครงสร้าง จากการทดลอง ตรวจสอบ แล้วบันทึกผลการทดลองในรูปแบบตารางเปรียบเทียบ

พบ ว่า ในการปลอกเปลือกไข่ไก่แต่ละเบอร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า เครื่องปลอกเปลือกไข่ไก่ต้มสุขอัตโนมัติ มีโครงสร้างที่แข็งแรง เหมาะสม และปลอดภัย อยู่ในเกณฑ์ ดี ด้านการใช้งานพบว่าสามารถทำการปลอกเปลือกไข่ไก่ต้มสุขได้เกลี้ยงดี มีบางลูกที่ยังมีเปลือกติดอยู่บ้าง

นอก จากนี้เรายังได้ออกแบบสอบถามความคิดเห็นแบบปลายเปิด สามารถสรุปได้ว่า ในการปลอกเปลือกไข่ไก่ต้มสุขโดยเครื่องปลอกเปลือกไข่ไก่สามารถปลอกได้เฉลี่ย 4.00 เท่า และในภาพรวมโดยการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในเกณฑ์ดี

ท่าน ที่สนใจเครื่องปลอกเปลือกไข่ไก่ต้มสุขอัตโนมัติ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โทร 0-3543-4016ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

อารายเหรอ