วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2553

สมเด็จ พระสังฆราชกรุงรัตนโกสินทร์ รวม ๑๙ พระองค์

http://www.mahamakuta.inet.co.th/buddhism/somdet/somdet.htmสมเด็จ พระสังฆราชกรุงรัตนโกสินทร์ รวม ๑๙ พระองค์

somdet1
สมเด็จพระอริยวงษญาณ
(ศรี)

somdet2
สมเด็จพระอริยวงษญาณ (ศุข)

somdet3
สมเด็จพระอริยวงษญาณ
(มี)

somdet4
สมเด็จพระอริยวงษญาณ (สุก)

somdet5
สมเด็จพระอริยวงษญาณ (ด่อน)

somdet6
สมเด็จพระอริยวงษญาณปริยัติ
ยวราสังฆราชาบดี สมเด็จพระสังฆราช (นาค)

somdet7
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (พระองค์เจ้าวาสุกรี)

somdet8
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ (พระองค์เจ้าฤกษ์)

somdet9
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
(สา ปุสสเทว)

somdet10
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ)

somdet11
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ (หม่อมเจ้าภุชงค์)

somdet12
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
(แพ ติสสเทโว)

somdet13
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
(ม.ร.ว. ชื่น นภวงศ์)

somdet14
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
(ปลด กิตติโสภโณ)

somdet15
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
(อยู่ ญาโณทโย)

somdet16
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
(จวน อุฏฐายี)

somdet17
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
(ปุ่น ปุณณสิริ)

somdet18
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
(วาสน์ วาสโน)

somdet19
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
(เจริญ สุวฆฒโน)

-
1 ความคิดเห็น:

อารายเหรอ