วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553

25 โบราณสถานแห่งใหม่ของไทย ปี53

25 โบราณสถานแห่งใหม่ของไทย ปี53

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งใหม่ประจำปี 2553 จำนวน 25 แห่ง

คณะกรรมการวิชาการเพื่อ การอนุรักษ์โบราณสถานเห็นชอบประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในปี 2553 จำนวน 25 แห่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว แบ่งได้ดังนี้

ส่วนภูมิภาค


- ป้อมผีเสื้อสมุทร จ.สมุทรปราการ


- กำแพงเมืองเก่า (ค่ายภาณุรังษี) จ.ราชบุรี


- วัดยาง จ.เพชรบุรี
- วัดลาดศรัทธาธรรม จ.เพชรบุรี
- วัดนาพรม จ.เพชรบุรี
- วัดเพรียง จ.เพชรบุรี
- แหล่งศิลปะถ้ำเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

ในเขต กทม.
- วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
- วัดชิโนรสารามวรวิหาร
- วัดเครือวัลย์วรวิหาร
- วัดบางขุนเทียนนอก
- วังปารุสกวัน (ด้านทิศใต้) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
- วังพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ กรมหมื่นสรรควิสัยนรบดี (การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน)
- บ้านเจ้าจอมมารดาเลื่อน (โรงเรียนนันทนศึกษา)
- บ้านพลตรี พระยาดำรงแพทยาคุณ (ฮวด วีระไวทยะ)
- บ้านสงวนสุข (สมาคมชาวอุบลราชธานี)
- หอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัยบวรนิเวศ
- บ้านวรรณโกวิท
- บ้านพิบูลธรรม (กระทรวงพลังงาน)
- วัดราชสิงขร
- วัดพระยาไกร
- วัดกำแพง (บางจาก)
- วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
- วัดดวงแข
- อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ
- บ้านพระยาแพทย์พงษาวิสุทธาธิบดี (สุ่น สุนทรเวช) (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักโบราณคดี กล่าวว่า โบราณสถาน 25 แห่ง จะเร่งปรับแก้รายละเอียดและขอบเขตโบราณสถานให้ตรงตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการวิชาการฯ จากนั้นจะเร่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานอย่างเป็นทาง การ เพื่อสนับสนุนงบบูรณะและซ่อมแซม ทั้งนี้จะเป็นการป้องกันการบุกรุกหรือทำลาย

โดยในปี 2552 ที่ผ่านได้สำรวจขึ้นทะเบียนไปแล้ว 8 แห่ง แบ่งเป็น 4 แห่ง รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่

1.เพนียดคล้องช้าง ตำหนักเพนียด และเตาเผาบ้านเพนียด จ.พระนครศรีอยุธยา
2.วัดสฎางค์ จ.พระนครศรีอยุธยา
3.วัดบ้านกอก จ.สระบุรี
4.วัดวังแดงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา

ส่วนอีก 4 แห่ง
- วัดกัลยาณมิตร กทม.
- วัดปทุมวนาราม กทม.
- เมืองพิมาย จ.นครราชศรีมา
- ภูซำผักหนาม ฯ จ.ชัยภูมิ
อยู่ระหว่างปรับแก้รายละเอียดและขอบเขตโบราณสถาน”

Content by VoiceTV

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

อารายเหรอ