วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

คำขวัญแต่ละ มหาวิทยาลัย

คำขวัญแต่ละ มหาวิทยาลัย


คำขวัญมหาวิทยาลัย จะมีบัญญัติไว้อย่างเป็นทางการในพระราชบัญญัติก่อตั้งมหาวิทยาลัย

แต่ บางมหาวิทยาลัย จะไม่ได้มีบัญญัติไว้ อย่างไรก็ตามก็มีอยู่

และ เป็นที่รู้จักกันดีของนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย

คำ ขวัญมหาวิทยาลัย มีลักษณะบอกถึงจุดเด่นในศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ

และ บางมหาวิทยาลัยจะมีมากกว่าหนึ่งคำขวัญ คือมีคำขวัญทางการ และคำขวัญไม่เป็นทางการ


เขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


“ ความรู้คู่คุณธรรม “


“ เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน “มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


“ เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม “


“ ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน “


เหลืองของเรา คือ ธรรมประจำจิต แดงของเรา คือ โลหิตอุทิศให้มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


“ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ”


“ ประชาชน คือ เจ้าของประเทศ เกษตรศาสตร์ คือ ภาษีของประชาชน ”


จะมีซักกี่ครุยที่ลุยโคลน


เกษตรศาสตร์ เราไม่มีเดือน เราไม่มีดาว เรามีแต่ดินมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


มุ่งมั่น เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้

มุ่งสู่ ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย

มุ่งธำรง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี

มุ่งสร้าง ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม

มุ่งก้าว ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


“ การศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ ”
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


"พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
มหาวิทยาลัยรามคำแหง


"เปลว เทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง"


“ รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน สนองคุณชาติ ”

มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


เรียน อย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


“ ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ”


ศูนย์กลางการ ศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม

มหาวิทยาลัยมหิดล


“ อตฺตนนํ อุปมํ กเร พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง“

- เอาใจเขามาใส่ใจเรา


“ Wisdom of the Land ปัญญาของแผ่นดิน ”มหาวิทยาลัยศิลปากร


“ Ars longa vita brevis ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


"สิกขา วิรุฬหิ สมฺปตฺตา การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม”

(Education is Growth)

ภาคเหนือ


มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


“ อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา บัณฑิตย่อมฝึกฝนตนเอง ”

(สมเด็จพระญาณ สังวร สมเด็จพระสังฆราช สังฆปรินายก ทรงประทานคำขวัญประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
มหา วิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้


“ งานหนักไม่เคยฆ่าคน ”


เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชูประเพณี สามัคคี อาวุโส
มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


“ สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ ”


มหาวิทยาลัย นเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร


“ มหาราชแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยแห่งปัญญา ”
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัย ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น


“ วิทยา จริยา ปัญญา ”

วิทยา คือ ความรู้ดี

จริยา คือ ความประพฤติดี

ปัญญา คือ ความฉลาด เกิดแต่การเรียนดี และคิดดี

มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


“ พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน ”
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


“ พัฒนาความรู้ มุ่งสู่ปัญญา พร้อมคุณค่าคุณธรรม ”


ครองตน – ครองคน – ครองงาน

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


“ ซื่อตรง สุภาพ สะอาด ประหยัด คือจริยวัตร ของ มทส ”

ภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


“ ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจ ที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง

ถ้าท่านทรง ธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ ”
มหาวิทยาลัย ทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ


“ ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา ”


ภาคตะวันออกมหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยบูรพา


“ สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ ความได้ปัญญาทำให้เกิดสุข ”http://www.bloggang.com/

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ10 ตุลาคม 2553 11:21

    มศว อีกอันหนึ่งที่เราใช้กัน คือ มหาวิทยาลันอันเป็นศรีสง่าแห่งมหานคร

    ตอบลบ

อารายเหรอ