วันพุธที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2553

คนบ้ามี 8 จำพวก

คนบ้ามี 8 จำพวก


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๕ - หน้าที่ 37
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ภาค ๕ - หน้าที่ 38ได้ทราบ ว่าคนบ้าในโลกนี้มี ๘ จำพวก เพราะฉะนั้นโบราณาจารย์ จึงได้กล่าวไว้ว่า
คน ที่ได้สัญญาว่าเป็นบ้ามี ๘ จำพวก คือ :-๑. บ้ากาม (กามุมฺมตฺตโก) มัวเมาในกาม คือ :-ตกอยู่ใต้อำนาจจิต (จิตฺตวสงฺคโต) ของผู้อื่น
ตกอยู่ใต้อำนาจความ โลภ (โลภวสงฺคโต)๒. บ้าโกรธผู้อื่น (โกธุมฺมตฺตโก) คือ :- ตก อยู่ใต้อำนาจวิหึสา (วิหึสาวสงฺคโต) คนอื่น

๓ บ้าความเห็น(ทิฏฺฐุมฺมตฺตโก) บ้าทฤษฎีหรือบ้าลัทธิตกอยู่ใต้อำนาจความ เข้าใจผิด (วิปลฺลาสวสงฺคโต)

๔ บ้าความหลง (โมหุมฺมตฺตโก)คือ :-ตกอยู่ในอำนาจความ ไม่รู้๕ บ้ายักษ์ (ยกฺขุมฺมตฺตโก)คือ :-ตกอยู่ในอำนาจยักษ์ (ยกฺขวสงฺคโต)
๖ บ้าดีเดือด(ปิตฺตุมฺมตฺตโก) คือ :-ตกอยู่ในอำนาจของดี (ปิตฺตวสงฺคโต)

๗ บ้าสุรา (สุรุมฺมตฺตโก) คือ :-ตกอยู่ใต้อำนาจการดื่ม (ปานนวสงฺคโต)
๘. บ้าเพราะความสูญเสีย(พฺยสมุ มฺมตฺตโก) คือ :-ตกอยู่ใต้อำนาจของ ความเศร้าโศก(โสกวสฺคโต)

ในจำนวน บ้า ๘ จำพวกเหล่านี้ พระมหาสัตว์ ในชาดกนี้เป็นผู้บ้ากามตกอยู่ใต้อำนาจความโลภ จึงไม่รู้คุณของบรรพชา. ถาม ว่าก็โลภะนี้ ทำสิ่งที่ไม่เป็น ประโยชน์ ทำลายคุณความดี ด้วยประการ

ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ แต่เหุตุไฉนสัตว์ทั้งหลายจึง ไม่อาจหลุดพ้นไปได้.

ตอบว่า เพราะความ โลภนั้นเจริญมาแล้ว โดยรวมกันเป็นเวลาหลาย
แสนโกฏิกัปป์ ในสงสารที่ไม่มีใครตามพบเงื่อนต้นแล้ว
เมื่อ เป็นเช่นนี้ แล้ว บัณฑิตทั้งหลาย จึง ละด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาหลายอย่างมีอาทิว่า
กามทั้งหลายมี ความชื่นใจน้อย.

ขอบคุณบทความ
จาก พลัง จิต

1 ความคิดเห็น:

อารายเหรอ